ستمپی
پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

وضعیت:
روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:
پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
تجزیه و تحلیل فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP و برطرف نمودن نقاط ضعف این روش تصمیم گیری به کمک تئوری مطلوبیت در جهت ارائه روش اجرایی
چکیده 1
مقدمه : 2
فصل اول 4
کلیات 4
1-1) موضوع تحقیق : 5
1-2) بیان و تعریف موضوع : 5
1-3) اهداف تحقیق : 6
1-4) فرض تحقیق 6
1-5) قلمرو علمی تحقیق 6
1-5-1) قلمرو مکانی : 7
1-6) متدولوژی تحقیق : 7
1-6-1) روش تحقیق: 7
1-6-2) روش گردآوری اطلاعات: 8
1-7) محدودیت های تحقیق : 8
فصل دوم 9
مروری بر ادبیات تحقیق 9
پیشگفتار: 10
2-1) کلیات 11
2-1-1) اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی 11
2-1-2) مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی 11
2-2) گام های فرایند تحلیل سلسله مراتبی 13
2-2-1) ساختن سلسله مراتبی 13
2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبی ها 14
2-2-1-2) روش ساختن یک سلسله مراتبی 15
2-2-2) محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی 15
2-2-2-1) روش های محاسبه وزن نسبی 15
2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات 16
2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاریتمی 17
2-2-2-1-3) روش بردار ویژه 18
2-2-2-1-4) روش های تقریبی 19
2-2-2-2) محاسبه وزن نهایی : 20
2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاری 20
2-2-3-1) ماتریس سازگار 20
2-2-3-2) ماتریس ناسازگار 21
2-2-3-3) الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس 22
2-2-3-4)الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی 23
2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها 23
2-5) تئوری مطلوبیت 24
2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات 24
2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت 25
2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت 25
2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی 25
2-5-5) نرخ نهایی جانشینی 28
2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی 29
2-6) بررسی سوابق گذشته 30
3-1) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی 36
3-1) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی 37
4-1) نتیجه گیری 53
4-2) پیشنهادات 53
فهرست منابع: 55
1-1- تصمیم‌گیری چیست 56
1-1- تصمیم‌گیری چیست 57
1-1-1- مقدمه و کلیات 57
1-1-2- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن 57
1-1-3- ویژگیهای یک تصمیم خوب 59
1-1-4- انواع تقسیمات در تصمیم گیری 60
1-1-4-1- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده 60
1-1-4-2- تصمیمات فردی و گروهی 63
1-1-4-2-1- تصمیمات فردی 63
1-1-4-2-2- تصمیم گیری گروهی 64
1-1-5- مدلهای کلان تصمیم گیری 70
1-1-5-1- مدل راضی کننده 71
1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی 73
1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی 74
1-1-5-3- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی) 76
1-1-6- محیطهای کلان تصمیم گیری 80
1-1-6-1- قطعی و معین 80
1-1-6-2- تحت ریسک 80
1-1-6-3- عدم قطعیت 81
1-2- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن 81
1-2-1- تعریف تصمیم گیری چند معیاره 81
1-2-2- تعاریف و مفاهیم اولیه 82
1-2-2-1- هدف بصورت یک تابع (Objective) 82
1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution) 82
1-2-2-3- آلترناتیو 83
1-2-2-4- معیار 83
1-2-2-6- راه حل برتر (Preferred Solution) 83
1-2-2-7- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution) 83
1-2-2-8- راهحل موثر (غیرمسلط) 84
1-2-3- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری 84
1-2-3-1- تبدیل معیارهای کیفی به کمی 84
1-2-3-1-1- خطکش مقیاس 84
1-2-3-1-2- منطق فازی (Fuzzy Logic) 85
1-2-3-2- نرمالیزه کردن 86
1-2-3-2-1- نرمالیزه کردن برداری 86
1-2-3-2-2- نرمالیزه کردن خطی 86
1-2-3-2-3- روش سوم نرمالیزه کردن 87
1-2-3-3- وزندهی 87
1-

1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution) 82
1-2-3-1-1- خطکش مقیاس 84
1-2-2-3- آلترناتیو 83
1-2-3-3-1- روش آنتروپی 87
1-3-1-4- روش Conjunctive 89
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 160 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
محصول: پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/22
فروشنده: frooshande
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 160صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .