ستمپی
ترکیب‌پذیری برای صفات عملکرد ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی

ترکیب‌پذیری برای صفات عملکرد ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی

وضعیت:
روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:
بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفات عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی
بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)
چکیده 1
فصل اول: مقدمه
دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران 8
فصل دوم: بررسی منابع
تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 10
آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 12
طبقه‌بندی 12
رده بندی 12
اندام شناسی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 13
مشخصات پرگنه در کشت خالص 15
نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید: 15
تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و ترکیب‌بندی هسته‌ای 16
‌چرخ زندگی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 16
بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 19
الف ـ هموتالیسم 19
ب ـ هتروتالیسم 20
ژنتیک قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 22
روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید: 24
کشت بافت 25
گزینش از طریق کشت تک اسپوری 26
تهیه نقش اسپور 26
الف ـ کشت و گزینش تک اسپوری 26
ب ـ کشت و گزینش چند اسپوری 27
اختلاط ساده 28
تلاقی هدفمند هموکاریون‌ها 28
بدست آوردن هموکاریون و تایید آنها 29
1ـ روش سنتی تأیید هموکاریون‌ها 29
2ـ تهیه و تایید هموکاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست 30
3ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RFLP 30
4ـ تایید هموکاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD 31
انجام تلاقی بین هموکاریونها و تایید هیبریدها: 32
الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها: 33
ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها: 34
ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها 34
اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها: 34
د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برای تایید هیبریدها: 35
مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند: 35
1ـ کشت اسپور 35
2ـ جداسازی تک اسپورها 36
3ـ تهیه اسپاون 36
آزمون میوه‌دهی 36
الف ـ تهیه بستر کشت: 36
ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی: 37
تولید پریموردیا در سطح محیط کشت: 38
تولید اجسام میوه دهی در اسپاون 38
‌ج ـ تولید اندام باردهی در کمپوست 39
مهندسی ژنتیک 39
1ـ انتقال ژن 39
2ـ اختلاط پروتوپلاستها 40
فصل سوم: مواد و روشها
تهیه نژادها 42
روش تهیه محیط کشت غذایی PDA 42
روش کشت هموکاریون‌ها 43
روش تلاقی هموکاریون‌ها 44
نمونه‌گیری از منطقه تلاقی 45
تهیه اسپاون مادری از هیبریدها 45
تلقیح دانه‌های گندم با کشت هیبرید 46
تهیه بستر کشت (کمپوست) 47
الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاک‌زدایی 49
ب ـ مایه‌زنی کمپوست 49
ج ـ خاک‌دهی بستر کشت 49
هوادهی و افت سریع دما 50
محاسبه قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی 53
محاسبه واریانس ترکیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی 53
محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت 53
فصل چهارم نتایج و بحث
نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموکاریون‌ها) 55
تیپ رشدی پرگنه هموکاریون 55
نتایج سرعت رشد در هتروکاریو‌ن‌ها 59
نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون 60
نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی 60
جدول تجزیه واریانس برای صفت عملکرد در دورگ‌ها 61
جدول قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی در هموکاریون‌ها 64
جدول قابلیت ترکیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها 64
جدول مقادیر اجزاء ژنتیکی 66
ضریب همبستگی 66
پیشنهادات 67
منابع 69
پیوست 75
چکیده انگلیسی 78

مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند: 35
3ـ تهیه اسپاون 36
تهیه نژادها 42
روش کشت هموکاریون‌ها 43
الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاک‌زدایی 49
این پروژه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 120صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
ترکیب‌پذیری برای صفات عملکرد ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی
ترکیب‌پذیری برای صفات عملکرد ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی
محصول: ترکیب‌پذیری برای صفات عملکرد ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/24
فروشنده: frooshande
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره ترکیب‌پذیری برای صفات عملکرد ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: ترکیب‌پذیری برای صفات عملکرد ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 120 صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .