ستمپی
بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

وضعیت:
روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه:
فرضیه های تحقیق:
هدف تحقیق:
ضرورت تحقیق
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات:
فصل دوم : ادبیات موضوع
تاریخچه موضوع
مدیریت در دوران باستان
تعریف مدیریت:
اهمیت مدیریت:.
مدیر و مدیریت موفق و موثر:
سطوح مدیریت:
مهارتها ی مدیریتی:.
نقش های مدیریتی::
مدیریت مشارکتی:
فلسفه مدیریت مشارکتی:
پیش نیازهای نظام مشارکت:
مزایای حاصل از مدیریت مشارکتی:
محدودیت های مدیریت مشارکتی:
انواع برنامه های مدیریت مشارکتی:
1- نظام پیشنهادها:
مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها:
2-نظام مدیریت کیفیت جامع:
ارکان مدیریت کیفیت جامع:
فلسفه ادوارد(دمینک)
3-گروه های کنترل کیفی:
پیش فرض ها وفلسفه کنترل کیفی:
و چگونگی شکل گیری گروه کنترل کیفی تاثیر اهداف آن
4- تیم های خودگردان:
5- طراحی های مالکیت کارکنان
6- مدیریت بر مبنای هدف
7- دیگر برنامه های مدیریت مشارکتی
مدیریت منابع انسانی
وظایف مدیریت منابع انسانی
برنامه ریزی منابع انسانی:
برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند یابی و گزینش.
استخدام:
2- آموزش و توسعه نیروی انسانی
3- نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
4- نظام جبران خدمات و انگیزه
اهداف:
5- برنامه ریزی و پرورش مسیر پیشرفت شغلی
6- بهبود ارتباطات منایع انسانی:
عناصر فراگرد ارتباطات
عناصر فرستنده یا منبع خبر
به رمز تبدیل نمودن و خارج ساختن از رمز
دریافت کننده:
بازخور:
موانع ارتباطات موثر:
اثرهای دراکی
مفاهیم کلمات
تفاوت در سطح سازمانی
دیگر موارد:
موارد دیگر در مورد ارتباطات:
7- نظام ایمنی و سلامتی کارکنان:
نظام حقوق و مزایا
شرح شغل:
روش طبقه بندی.
نظریه های متداول در زمینه حقوق و دستمزد
1- نظریه عرضه و تقاضا
2- نظریه هزینه زندگی
3- نظریه قدرت پرداخت
4- نظریه کارائی
الف- روش های تعیین مزد کاران انفرادی
1- روش کار مزدی تکه کاری
2-روش پرداخت بر مبنای استانداردها:
ب: روش های مزد کارانه گروهی
ج: روش های تعیین مزد کارانه سازمانی:
د: طرح های تشویقی سرپرستان
رهبری اثر بخش
هر سربازی حق دارد یک فرمانده لایق داشته باشد
رهبری
منظور از رهبری و ویژگی های آن
فرق رهبری با مدیریت
منابع قدرت رهبری
وظایف رهبری
ویژگی های یک رهبر موثر
سبک های عمده رهبری
سبک رهبری اثر بخش از دیدگاه فیدلر:
نظریه سبک رهبری رینسیس لیکرت
مدل شبکه رهبری یا سبک سنجش رهبری
تلحیلی در زمینه اثر بخشی رهبری سازمانی :
انگیزش:
تعریف انگیزش:
تئوریهای انگیزش:
تئوری سلسله مواتب نیازهای مازلو:
تئوری دو عاملی هرزبرگ:
تئوری های نیازهای زیستی و تعلق و رشد:
تئوری انتظار روم
تئوری برابری
تئوری تقویت انگیزش
مدیریت و انگیزش
شکاف وابستگی:
اندازه گیری میزان بهره وری:
پنج مرحله برای کامیابی
فصل سوم : روش تحقیق
فرضیات
تعریف فرضیه:
فرضیه های این تحقیق
جامعه آماری و نمونه گیری:
تعریف جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق:
تعریف نمونه گیری:
انواع نمونه گیری:
نمونه گیری این تحقیق
روش های تحقیق
تعریف روش تحقیق
انواع روش های تحقیق
روش بکار گرفته شده در این تحقیق
روش های جمع آوری اطلاعات
مشاهده
پرسشنامه
مصاحبه
روش آماری:
سیستم کتابداری:
روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل فرضیه ها با جدول فراوانی و رسم نمودار ستونی
تجزیه و تحلیل فرضیه اول:
تجزیه و تحلیل فرضیه دوم
تجزیه و تحلیل فرضیه سوم
تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم
تجزیه و تحلیل و فرضیه پنجم
فصل پنجم : نتیجه گیری

تعریف نمونه گیری:
روش های تحقیق
مصاحبه
فصل پنجم : نتیجه گیری
پیوست:
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 150 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
محصول: بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/27
فروشنده: frooshande
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 156 صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .