ستمپی
نرم افزار اورجينال آموزشی پرورش گاوشیری +نرم افزارآموزشی پرورش گوسفند

نرم افزار اورجينال آموزشی پرورش گاوشیری +نرم افزارآموزشی پرورش گوسفند


روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال:
نمودار قیمت قیمت برای شما: 8,500 تومان

معرفی محصول:
به نام خدا
عناوین مطالب موجوددرنرم افزار اورجينال گاوسیری:
تاسیسات موردنیازبرای پرورش گاوشیری ,
شرایط زمین,
عوامل موثردرانتخاب محل اخداث جایگاه دام,
جدول شوری آب ومحدودیتهای استفاده ازآن درواحددامپروری,
میانگین احتیاجات روزانه آب دربرخی دامها برحسب لیتر گاوشيري,
استانداردهادراحداث جایگاه گاوشيري ,
مساحت وزیربنای لازم برای تاسیسات مسقف وبهاربندبه ازاءیک رأس گاوشيري,
محوطه عملیات بهداشتی گاوشيري,
نورجایگاه گاوشيري,
انواع جایگاه گاوشيري,
جایگاه بسته(مزایاومعایب),
روش کپل به کپل گاوشيري,
روش سربه سر گاوشيري,
ابعادتوصیه شده برای جایگاه انفرادی دام,
ابعاداصطبل بسته درشرایط آب وهوایی مختلف به سانتی متر,
اندازه مساحت لازم برای هررأس حیوان درمحل مخصوص,
ابعادآخوربرای سنین مختلف,
انواع جایگاه های پرورش گوساله,
اندازه باکس گوساله بنابه سن,
سطح موردنیاز گوساله شیرخوار,
اصطبل های اشتراکی گاوشيري,
انواع سالن شیردوشی,
ابعادوموقعیت جایگاه های مختلف نسبت به درمانگاه گاوشيري,
حجم انواع علوفه گاوشيري,
وزن یک مترمکعب ازمواد دانه خوراکی گاوشيري,
ساختمان سیلو,
انواع سیلو,
ابعادسیلوبرحسب تعداددام ومدت دوره,
استفاده از موادسیلویی گاوشيري,
نوع مصالح مورداستفاده دراحداث سیلوی افقی,
گنجایش وابعادمختلف سیلوی افقی,
ابعادحجم سیلو علوفه تربااحتساب روزهای تغذیه گاوشيري,
ابعادحجم وظرفیت سیلوهای عمودی ,
مساحت مفید زیربنای موردنیاز براساس ترکیب گله گاوشيري,
تغذیه گوساله,

ارزش بیولوژیکی وپروتئینی برخی موادغذایی,
روش های تغذیه گوساله باشیر,
پایان هفته اول تا ازشیرگرفتن گوساله,
آشنایی بامراقبتهای اولیه درابتدای تولدگوساله,
مراقبتهای بهداشتی,
مراقبتهای تغذیه ای,
میزان مصرف شیر,
واردکردن علوفه درتغذیه گوساله,
استفاده ازموادمتراکم درتغذیه گوساله,
حذف شاخ گوساله,
شاخ سوزی شیمیایی,
شاخ سوزی برقی,
حذف شاخ باانبرمخصوص,
آشنایی باجایگاه واستانداردهای مربوطه,
واکسیناسیون,
خوراندن دارو,
حمام دادن گوساله,
واکسنهای ممردمصرف درگوساله,
بیماریهاوعوارض مهم درگوساله ها,
مدیریت گوساله دانی,
تلیسه,
پرورش تلیسه,
تغذیه تلیسه,
اصلاح نژادتلیسه,
نیازهای تلیسه درحال رشدبه موادمغذی,
مدیریت تلیسه ها,
ثبت اندازه ووزن تلیسه درهنگام تولد,
پیشرفت ژنتیک گاوشيري,
بهداشت تلیسه,
اندازه گله تلیسه ها,
مدیریت گاوسیری,
نژادهای گاوشیری,,
تغذیه گاوشيري,
مقدارخوراک گاوشیری,
توجه به تولیدحداکثری گاوشيري,
سطح مناسب پروتئن گاوشيري,
سطح مناسب انرژی گاوشيري,
برخی جیره های آزموده شده درایران,
جیره گاو با38کیلوتولیدشیر,
جیره گاو با36کیلوتولیدشیر,
جیره گاو با30کیلوتولیدشیر,
جیره گاو آبستن,
جیره گوساله شیرخوار,
جیره گوساله زیرشش ماه سن,
جیره تلیسه,
جیره گوساله پرواری,
موادغذایی رایج درتغذیه گاوشیری,
نیازهای غذایی گاوشیری,
تغذیه گاوشیری باکنسانتره ,
جایگزینی کنسانتره به جای علوفه گاوشيري,
جدول نیازروزانه گاوهای شیری به موادمغذی دروزنهای مختلف,
جدول توصیه ای برای مصرف آب درگاوهای شیرده,
تنظیم جیره برای گاوهای شیری,
نمره گذاری وضعیت بدن گاوشيري,
تغذیه گروهی گاوشيري,
جیره های کامل گاوشيري,
مراقبتهای مربوط به زایمان گاوشيري,
مراقبتهای تغذیه ای گاوخشک,
علائم زایمان گاوشيري,
اقدامات اولیهدرهنگام زایمان گاوشيري,
مراحل زایمان گاوشيري,
سخت زائیها گاوشيري,
مراقبت ازگوساله های نوزاد گاوشيري,
مراقبت از گاوشيري ا پس اززایمان,
عوارض جفت ماندگی گاوشيري,
توصیه های شیردوشی گاوشيري,
ابزارهاولوازم شیردوشی گاوشيري,
بیماریهای متابولیکی وتغذیه ای گاوشيري,
آناتومی ماده گاوشيري,
چرخه فحلی گاوشيري

مرحله بین دوفحلی گاوشيري,
بهترین زمان برای تلقیح گاوشيري,
ابزارفحل یابی گاوشيري,
هزینه های مدیریت مطلوب ونامطلوب گاوشيري,
مزایاومعایب تلقیح مصنوعی گاوشيري,
راهنمای تعیین بهترین زمان تلقیح مصنوعی گاوشيري,
انتقال جنین گاوشيري,
همزمان کردن فحلی گاوشيري,
شاخص های تولیدمثلی گله وگاوشیری,
فاصله گوساله زایی گاوشيري,
تعدادروزهای شیردهی درزمان اولیه تلقیح گاوشيري,
سیلو,
روش سیلوکردن,
ذخیره سازی سیلوی ذرت,
ارزشیابی ظاهری سیلو,
سیلوی بی ارزش,
سیلوی غیرقابل استفاده گاوشيري,
سیلوی مسمومیت زا گاوشيري,
غنی سازی کاه گاوشيري,
بهداشت گاوشيري,
سم چیني گاوشيري ,,
عناوین نرم افزار اورجينال جامع آموزشي پرورش گوسفندشامل:
,گوسفند واهميت آن دردامپروري
معرفي نژادهاي گوسفند ايراني,
,گوسفندشال
,گوسفندکل کوهي
,گوسفندبلوچي
,گوسفندکردي
,گوسفندقره گل
,گوسفندماکويي
,گوسفندمغاني
,گوسفندقزل
,گوسفندلري
,گوسفندسنجابي
,گوسفندبختياري
,گوسفندکرماني
,گوسفندقشقايي
,گوسفندسنگسري
,گوسفندافشاري
,گوسفندمهربان
,گوسفندزل
,بيماريهاي گوسفند
متابوليکي گوسفند,
کمبودهاي غذايي گوسفند,
انواع اسهال گوسفند,
بيماريهاي عفونی گوسفند,
بيماريهاي ويروسي گوسفند,
بيماريهاي سم گوسفند,
انگلهاي خارجي گوسفند,
مسموميتهاي گوسفند,
مدت زمان نگهداري ميش
زايمان طبيعي گوسفند,
عدم بازشدن کامل دهانه رحم گوسفند,
سزارين گوسفند,
بيرون زدگي رحم گوسفند,
رفع حالتهاي غيرطبيعي جنين دررحم گوسفند,
جفت ماندگي گوسفند,
تأسيسات وجايگاه گوسفند,
عوامل موثردرانتخاب محل براي احداث جايگاه گوسفند,
استانداردهاي تأسيس واحدگوسفندداشتی
انواع جايگاه پرورش گوسفند
قسمتهاي مختلف جايگاه گوسفند
تغذيه وتنظيم جيره غذايي گوسفند
اصول تهيه جيره متعادل گوسفند,
روشهاي گوناگون تهيه جيره متعادل گوسفند,
جيره نگهداري گوسفند,
تعيين زمان پشم چيني گوسفند,
مقدمات لازم براي پشم چيني گوسفند,
روشهاي پشم چيني گوسفند,
آماده سازي ونگهداري سفره پشم گوسفند,
توليدشير گوسفند,
روشهاي شيردوشي گوسفند,
روش دستي
روش ماشيني
مديريت گله گوسفند,
این دو نرم افزار به همراه نرم افزار جیره نویسی

WUFFDAفارسی همراه با آموزش فارسی

درقالب یک سی دی وبه قیمت هشت هزاروپانصد تومان عرضه میگردد

نرم افزار پرورش گاوشيري
نرم افزارپرورش گوسفند
نرم افزار جيره نويسي
فيلم پرورش گوسفند
به زبان فارسي وكاملا"كاربردي
اورجينال
نرم افزار اورجينال آموزشی پرورش گاوشیری +نرم افزارآموزشی پرورش گوسفند
نرم افزار اورجينال آموزشی پرورش گاوشیری +نرم افزارآموزشی پرورش گوسفند
نرم افزار اورجينال آموزشی پرورش گاوشیری +نرم افزارآموزشی پرورش گوسفند
محصول: نرم افزار اورجينال آموزشی پرورش گاوشیری +نرم افزارآموزشی پرورش گوسفند
تاریخ به روزرسانی: 1395/3/4
وزن بسته بندی: 55 گرم
قیمت: 8,500 تومان
فروشنده: ايران ويترين
تلفن فروشنده: 09167494233
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره نرم افزار اورجينال آموزشی پرورش گاوشیری +نرم افزارآموزشی پرورش گوسفند نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: نرم افزار آموزشی پرورش گاوشیری ، نرم افزارآموزشی پرورش گوسفند، تلیسه، گوساله، بره، سیلوی، ذرت، فحلی، تلقیح مصنوعی، جیره غذایی، کنسانتره، واکسیناسیون، بیمارهای دام، نژاد گوسفند، نژادهای گاو، گوساله شیری، غنی
پشتیبانی: ايران ويترين
09167494233
پشتیبانی